dinsdag 5 september 2017

S.V. Achterveld Uitnodiging: buitengewone ledenvergadering woensdag 20 september.

Beste leden, 

Het bestuur nodigt u uit voor een buitengewone ledenvergadering, woensdag 20 september om 21.00 uur in de kantine van SVA. 

Op de agenda staan twee punten:
- Aanschaf zonnepanelen
- Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

Aanschaf zonnepanelen 
Het bestuur heeft de afgelopen twee jaar de mogelijkheden verkend om het dak van de kantine deels met zonnepanelen te bekleden. Met enkele subsidies van onder andere de gemeente Leusden en een landelijk duurzaamheidsfonds kan de aanleg van zonnepanelen vrijwel geheel bekostigd worden. De subsidies zijn reeds aangevraagd en toegekend. 

Het bestuur is van mening dat het aanleggen van zonnepanelen een goede en verantwoorde investering is, die zichzelf op termijn terugverdient en die SVA op termijn geld gaat besparen. 

Omdat het om een investering van zo’n € 30.000 gaat, wil het bestuur dit besluit expliciet voorleggen aan de leden ter goedkeuring. 

Om subsidies ook daadwerkelijk te kunnen gebruiken is het noodzakelijk de opdracht voor de aanschaf van de zonnepanelen uiterlijk deze herfst te verstrekken. Mede om die reden deze extra buitengewone ledenvergadering. 

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 
De huidige statuten en het huishoudelijk reglement van SVA zijn opgesteld in 1982 en zijn op sommige punten gedateerd. Het bestuur heeft, op basis van de modelstatuten van de KNVB en de nog relevante passages uit de huidige statuten en huishoudelijk reglement nieuwe statuten opgesteld. 

Zoals voorgeschreven staat in de huidige statuten kunnen statuten alleen gewijzigd worden als 2/3 van de leden op de ledenvergadering aanwezig is en voorstemt. Indien dit niet lukt, schrijven de statuten voor dat bij eerstvolgende ledenvergadering 2/3 van de aanwezige leden voor moet stemmen. 

De nieuwe statuten zullen we u medio volgende week toesturen. 

Reguliere algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
Naast deze buitengewone ledenvergadering is er binnenkort ook weer de jaarlijkse reguliere algemene ledenvergadering, te weten op maandag 23 oktober om 20.00 uur in de kantine. 
Wanneer bij de buitengewone ledenvergadering geen 2/3 van de leden aanwezig is, zal tijdens deze vergadering de besluitvorming over het wijzigen van de statuten ter stemming worden gebracht. 

U bent bij beide bijeenkomsten van harte uitgenodigd. We kunnen het niet zonder u! 

Met sportieve groet, 

Het bestuur van S.V. Achterveld