Agressieprotocol

Inleiding

SV Achterveld wil haar leden, vrijwilligers en bezoekers de gelegenheid bieden om in een sportieve, prettige en veilige omgeving te voetballen en/of te supporten. Agressie en geweld horen daar niet bij. Toch kunnen er incidenten plaatsvinden. Met dit protocol wil sv Achterveld duidelijke afspraken maken wat te doen bij incidenten van agressie en geweld.

Wat verstaat sv Achterveld onder agressie en geweld?

Iedere gewelddadige intimiderende, seksistische en/of discriminerende uitlating of gedraging naar personen of goederen en elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder vallen bijvoorbeeld schelden, aannemen van een dreigende houding, bedreigingen uiten, schoppen, slaan, belemmeren van de doorgang, bedreiging met een scherp voorwerp, verwonden, spugen, vernielen van materiaal, etc.


Wanneer is dit agressieprotocol van toepassing?

Dit protocol is van toepassing bij agressie en geweld op het terrein van sv Achterveld. Daarmee is dit protocol van kracht op de velden, langs de lijn, in de kleedkamer, in de kantine, op de parkeerplaats (al is deze grond in het bezit en onder beheer van de gemeente) of fietsenstalling.

Op wie is dit protocol van toepasing?

Dit protocol is van toepassing op alle leden van de sv Achterveld, haar vrijwilligers en/of medewerkers en haar bezoekers.
Uitgangspunten
1. Agressie en geweld worden niet geaccepteerd.
2. Incidenten worden gemeld aan de jeugdcommissie of het hoofdbestuur, ernstige incidenten worden gemeld aan de politie.
3. Slachtoffers van agressie en geweld worden beschermd door sv Achterveld.


Hoe te handelen bij agressie en geweld?

Binnen het veld

1. Bij incidenten met agressie en geweld binnen het veld wordt in beginsel slechts opgetreden door de scheidsrechter.
2. Indien de agressie of het geweld niet met behulp van de spelregels afdoende kan worden gestopt, treedt de leider/coach van het team van de sv Achterveld, waarbij het incident plaatsvindt, de-escalerend op en assisteert desgewenst de scheidsrechter.
3. Indien een speler van de sv Achterveld als (mede) agressor wordt beschouwd, neemt de leider/coach direct de benodigde maatregelen, bijvoorbeeld door de speler te wisselen.
4. Indien een speler van de sv Achterveld slachtoffer is van agressie of geweld, neemt de leider/coach direct de benodigde maatregelen om het slachtoffer te beschermen.
5. Wanner nodig: vraag om assistentie bij een van de bestuursleden (aanwezig of via telefoon). Geef duidelijk de plaats van het incident aan.
6. Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal 2 personen.
7. Bij voorkeur schakelt het eventueel aanwezige bestuurslid de politie in, maar indien dit eerder nodig is, wordt er door andere betrokkenen actie ondernomen.
8. Bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 099-8844 conform de landelijke procedures. Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is gebruikt, door bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en /of buik.
9. Omschrijf goed aan de hulpdiensten wat er gaande is, geef aan of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
10. Informeer of er een EHBO’er, arts en /of verpleegkundige op het terrein aanwezig is die kan assisteren tot de hulpdienst is gearriveerd.
11. De scheidsrechter bepaalt het verdere wedstrijdverloop.


Buiten het veld

1. Bij incidenten van agressie en/of geweld zal worden opgetreden.
2. In beginsel wordt degene van wie de agressie uitgaat hierop aangesproken en wordt hem/haar gemaand de agressie te stoppen. Dit handelen is gericht op de-escalatie.
3. Is het onder punt 2 genoemde niet afdoende, dan is het noodzakelijk om grenzen en consequenties aan te geven en duidelijk te maken dat er een keuze is tussen of het zoeken naar een oplossing of het ondernemen van vervolgstappen.
4. Als deze vervolgstappen niet helpen, dan is het noodzakelijk om alarm te slaan. Let hierbij op gevaar en neem geen onnodige risico’s. Als er sprake is van persoonlijke bedreiging en de eerdere stappen hebben niet geholpen, sla altijd alarm.
5. Licht uiteindelijk iemand van de jeugdcommissie of het hoofdbestuur in (indien niet aanwezig)
6. Schakel hulp in van omstanders, bij voorkeur minimaal 2 personen.
7. Bij voorkeur schakelt het eventueel aanwezige bestuurslid de politie in, maar indien dit eerder nodig is, wordt er door andere betrokkenen actie ondernomen.
8. Bel in noodgevallen 112 en bij niet noodgevallen 099-8844 conform de landelijke procedures. Voorbeelden van noodgevallen zijn situaties waarbij fysiek geweld is gebruikt, door bijvoorbeeld schoppen en slaan op het hoofd, borst en /of buik.
9. Omschrijf goed aan de hulpdiensten wat er gaande is, geef aan of er sprake is van verwondingen en of de dader nog aanwezig is.
10. Informeer of er een EHBO’er, arts en /of verpleegkundige op het terrein aanwezig is die kan assisteren tot de hulpdienst is gearriveerd.


KNVB noodnummer

Indien er na fysiek en/of verbaal geweld bij de sv Achterveld behoefte is aan spoedeisende hulp, kan de hulplijn van de KNVB gebeld worden. Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan en waar mogelijk werk uit handen te nemen. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800-2299555. Een melding wordt direct doorgegeven aan de politie en de KNVB. Indien noodzakelijk gaat de politie direct ter plaatse om de orde te herstellen en eventueel aangiften op te nemen. Zo nodig wordt Slachtofferhulp ingeschakeld. De KNVB neemt direct contact op met de melder om het verhaal aan te horen.

Verdediging bij agressie en geweld

Het uitgangspunt is dat je nooit zelf agressie of geweld gebruikt. Als je persoonlijk wordt aangevallen, dan mag je wél jezelf verdedigen of bevrijden. De kracht die je daarbij gebruikt moet echter in verhouding staan tot wat je wordt aangedaan en je mag hiermee geen andere bedoeling hebben.


Afhandeling en nazorg

Direct na het incident moet de rust en veiligheid op het terrein van de sv Achterveld worden hersteld en het slachtoffer(s) en de betrokkenen moeten steun krijgen. Dit begint al op de plaats waar het incident heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld het veld, de kantine of kleedkamer.

De leider, trainer en het eventuele aanwezige jeugdcommissie lid of hoofdbestuurslid, zien erop toe dat de steun gegeven wordt. Taken hierbij kunnen zijn:

1. Zorg dat er EHBO wordt verleend en er adequate aandacht is voor de medische situatie van het slachtoffer.
2. Evalueer of verder medische hulp geïndiceerd is, zo nodig na overleg met arts, huisartsenpost en/of spoedeisende hulp.
3. Breng het slachtoffer en eventuele andere betrokkenen wanneer nodig en/of gewenst naar huis.
4. Zorg dat alle betrokkenen hun verhaal kwijt kunnen.
5. Desgewenst worden slachtoffers van agressie ondersteund bij hun strafrechtelijke aangifte.
6. Organiseer eventuele overname van taken.
7. Zorg voor steun en opvang van eventuele getuigen.
8. Bij jeugdspelers worden de ouders geïnformeerd en ingeschakeld.
9. Zorg voor de start van een juiste communicatie binnen de club, neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie of het hoofdbestuur.
10. Van ieder geweldsincident wordt schriftelijk melding gemaakt bij de jeugdcommissie of het hoofdbestuur. Deze melding kan gedaan worden via een geschreven brief of een email.
11. Ook “lichtere ”incidenten” kunnen veel impact hebben. Bied te allen tijde hulp aan voor de verwerking.
12. Wanneer de melding is gemaakt aan een jeugdcommissielid of hoofdbestuurslid, dan communiceert deze persoon de gebeurtenissen dezelfde dag door aan de andere leden van deze commissies.
13. Eventuele op het terrein aanwezige jeugdcommissieleden of hoofdbestuursleden (wel of niet in functie), dienen bij escalatie altijd assistentie te verlenen aan de betrokkenen en dienen zich ook als zodanig te presenteren.
14. Escalaties altijd schriftelijk melden bij het hoofdbestuur, de leiders/trainers en de verantwoordelijke commissies van de betrokken club.
15. De jeugdcommissie of het hoofdbestuur zorgen voor een goede nazorg en afhandeling van het incident.
16. Wanneer gewenst kan er een vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld worden.