Privacybeleid

In de Europese Privacy Verordening (ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR)) wordt een aantal privacy aspecten geregeld waaraan ook SV Achterveld zich heeft te houden. Bij niet naleving van de AVG riskeert de vereniging een boete van 4% van de jaarlijkse omzet. Los van deze boete nemen wij privacy van onze leden serieus. SV Achterveld heeft het door de KNVB en andere sportbonden hiervoor ontwikkelde stappenplan gevolgd en uitgevoerd. Hiermee voldoen we dus aan de ze nieuwe Europese verordening

Als voetbalvereniging leggen wij ledeninformatie vast. Dit doen wij omdat wij contributie innen, contributie moeten afstaan aan de KNVB maar ook leden in willen indelen teams en betrokkenen willen informeren over ontwikkelingen binnen de vereniging, bijvoorbeeld middels nieuwsbrief of social media. Voor het kunnen uitvoeren van deze taken beschikt de voetbalvereniging over een aantal hulpmiddelen waarmee ze deze taken kan uitvoeren. Echter, wij beseffen ook dat door het beschikbaar krijgen van deze informatie, SV Achterveld over privacy gevoelige data beschikt.

Om deze privacy te borgen heeft de vereniging een aantal maatregelen getroffen.

1. Het aantal mensen dat toegang heeft tot vertrouwelijke data is beperkt. Er is een rechtenstructuur ingericht met bevoegdheden op basis waarvan commissieleden en/of bestuursleden toegang hebben tot deze functie afhankelijke informatie.

2. Gegevens die aan de vereniging ter beschikking zijn gesteld worden niet gedeeld met derden zonder dat hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Zo beschikt de KNVB over ledengegevens van SV Achterveld maar mag de KNVB deze data niet zondermeer gebruiken voor commerciële doeleinden. Wij zijn verplicht verwerkersovereenkomsten te sluiten met die partijen waarmee wij privacygevoelige data delen.

3. Mocht er informatie op enigerlei wijze lekken, zal de vereniging dit data-lek dichten en procedures wijzigen. Indien noodzakelijk zullen de betreffende personen hiervan op de hoogte worden gebracht.

4. Ieder lid kan in de Voetbal.nl app het privacy-niveau aangeven, te weten Normaal (naam en foto zijn zichtbaar), Beperkt (alleen de naam is zichtbaar) of Afgeschermd (naam en foto zijn niet zichtbaar).

Als vereniging proberen wij er alles aan te doen de privacy van onze leden te waarborgen. Indien er toch onverhoopt in strijd met de verordening is gehandeld of als er vragen zijn rondom de behandeling van uw gegevens, is er de mogelijkheid via info@svachterveld.nl melding te maken of vragen te stellen.