Algemene ledenvergadering maandag 21 november
donderdag 3 november 2016


Beste leden, vrijwilligers en andere sportvrienden,

De afgelopen jaren is er veel veranderd. Wat begon met spiegelbijeenkomsten en een zeer drukke verenigingsavond, mondde uit in allerlei nieuwe initiatieven om S.V. Achterveld de sportieve, communicatieve, saamhorige en vooral mooie vereniging te houden die het is.

Er is veel gebeurd. Commissies hebben nieuwe dingen gedaan en er ligt een mooi beleidsplan waar al volop mee wordt gewerkt. Tegelijkertijd blijft het de uitdaging om de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten en om met bescheiden financiële middelen nieuwe ideeën tot hun recht te laten komen.

Tijd om bij te praten dus. En om samen na te denken hoe we de vereniging weer een stukje verder kunnen brengen. Graag nodigen we daarom iedereen die SVA een warm hart toedraagt, uit voor de Algemene Ledenvergadering, op maandag 21 november, 20.00 uur in de kantine van SV Achterveld op het Kerstens Sportpark. Neem vooral je denk- en doekracht mee!

We kijken terug op de afgelopen periode en kijken vooruit naar de plannen van komend jaar. Des te meer zielen, des te meer vreugd, iedereen is welkom. Zonder mensen geen vereniging!

Concreet staan op de agenda de volgende punten:
1.      Opening en mededelingen (5 min)
2.      Afmeldingen en ingekomen stukken (1 min).
3.      Vaststellen notulen vorige ALV (5 min)
4.      Terugblik door de voorzitter op afgelopen seizoen (5 min).

 

Kernwaarde continuïteit (30 minuten)
Penningmeester Jos van Dalen geeft toelichting op financiële situatie SV Achterveld. Tevens stellen we de jaarrekening, nieuwe contributie en begroting vast, na advies van de kascommissie. Ook kiezen we de nieuwe leden van de kascontrolecommissie. (formeel alleen voor leden met stemrecht) Wilt u de financiële stukken van tevoren inzien? Vraag ze dan op via penningmeester@svachterveld.nl.
Toon Hak geeft een toelichting op het gedane onderhoud, de nieuw- en verbouwplannen op langere termijn en vertelt over een mogelijke investering in zonnepanelen op het dak.

 

Kernwaarde sportiviteit (5 minuten)
Toelichting door voorzitter Sander Tolboom

 

Kernwaarde opleiding (10 minuten)
Vice-voorzitter Peter Neumann neemt ons mee in de technische kant van het voetbal en geeft een korte toelichting op het technisch beleidsplan, dat later deze avond als onderdeel van het beleidsplan wordt vastgesteld.

Kernwaarde vernieuwing (15 minuten)
Socrates Gerbrand van Zandbrink praat ons bij over het vrijwiligersbeleid en de uitvoering van nieuwe ideeën. Twee van de nieuwe ideeën die concreet voorliggen zijn het voorstellen van de vertrouwenspersonen bij SV Achterveld en de Verklaring omtrent Gedrag voor vrijwilligers.


Kernwaarde communicatie (5 minuten)
Secretaris Joris Schouten geeft een toelichting op de communicatie binnen SV Achterveld en de ledenwerving en –behoud.

 

Vaststellen beleidsplan (10 minuten)
Het is zover, we werken al enige tijd volop volgens het plan, maar dit is het moment dat we het ook echt met elkaar vaststellen. Onderdeel van het beleidsplan is het technische beleidsplan. De stemming  is formeel alleen voor leden met stemrecht

 

Verkiezing bestuursleden (5 minuten)
Elk jaar treden twee bestuursleden formeel af. Dit jaar zijn dat secretaris Joris Schouten en socrates Gerbrand van Zandbrink. Beiden zijn herkiesbaar. Wil je jezelf voor een van deze plekken kandideren? Meld je dan voor de vergadering schriftelijk via info@svachterveld.nl.

De verkiezing is formeel alleen voor leden met stemrecht


Uiteen in groepjes om ideeën over de volgende thema’s op te halen (30 minuten)

De juiste personen op de juiste plaats, hoe doen we dat?
We hebben nog een aantal vacatures bij SV Achterveld. Wie zouden we daarvoor kunnen benaderen? En wat mis je nog bij de vereniging? Wie zou daar een rol in kunnen vervullen?


Hoe kan SV Achterveld zijn financiële mogelijkheden verruimen?
We hebben veel wensen, variërend van het opleiden van trainers tot het verbouwen van de kantine. Dat is echter niet allemaal mogelijk in de huidige financiële situatie. We zijn benieuwd naar jullie ideeën om dit te verbeteren en of je bij wilt dragen aan het realiseren van die ideeën

 

Prestatief voetbal heren, blijven we op zondag of gaan we naar zaterdag?
Steeds meer verenigingen gaan met hun eerste mannenelftal naar de zaterdag. Wij horen in toenemende mate de behoefte dit ook bij ons te doen. Wat zijn de voor- en nadelen? Moeten we dit doen? En zo ja, op welke termijn?

Het Beleidsplan, het Technisch Beleidsplan en de notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 november 2016 zijn op te vragen via: info@svachterveld.nl .

We hopen u de 21e  om 20 uur in de kantine te mogen begroeten, liefst met frisse zin en
vol goede ideeën. Want SV Achterveld, dat zijn we samen!

Met sportieve groet,
Het bestuur van SV Achterveld

Sander Tolboom
Jos van Dalen
Gebrand van Zandbrink
Toon Hak
Peter Neumann
Joris Schouten